หลักในการตอบคำถาม ที่จะทำให้คุณได้งาน

-    ตรงประเด็น ไม่วกวน
-    ฟังคำถามให้จบ ให้ Clear แล้วจึงตอบ
-    คำตอบทุกคำตอบต้องมีเหตุผลประกอบ หรือ มีตัวอย่างคำอธิบายในการตอบนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ถามคำตอบคำ
-    ตอบคำถามต่างๆ ถ้าเป็นคำถามที่ถามถึงรายละเอียด สถิติต่างๆ ถ้าไม่รู้ห้ามมั่วโดยเด็ดขาด
-    หลังจากฟังคำถาม CLEAR แล้ว ค่อยคิดว่าคำถามนั้นต้องการอะไรก่อน แล้วจึงตอบ
-    ถ้าตอบคำถามไม่ได้ ก็ตอบไม่ได้
-    ควรจะเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าในการตอบคำถามที่มักจะพบบ่อยในการสัมภาษณ์ เช่น การแนะนำตนเอง, จุดอ่อนหรือจุดแข็งของคุณ
-    ตอบคำถามด้วยความมั่นใจประกอบน้ำเสียงที่จริงใจตรงไปตรงมา